Regulamin Biegu na Jawornik

I. Cel imprezy:

Popularyzacja biegania oraz Nordic Walking jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
Promocja Złotego Stoku jako miejscowości turystyczno-sportowej.

II. Organizatorzy:

Sportshooter, ul. Cieszyńska 7/1, 41 – 500 Chorzów
Fundacja Sportowa Polska
Gmina Złoty Stok

III. Termin i miejsce:

10.07.2021 r.

Start i meta: Rynek w Złotym Stoku

Start wspólny biegu na dystansie 21 km – godz. 11.00

Start wspólny biegu oraz  Nordic Walking na dystansie 10 km – godz. 11.10

Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenia startów indywidualnych lub startów falowych w razie konieczności spowodowanej sytuacją epidemiologiczną. W takiej sytuacji zasady organizacji startów zostaną określone w załączniku do niniejszego regulaminu, opublikowanym najpóźniej na tydzień przed zawodami.

IV. Trasa i dystans:

Bieg: 21 km i 10 km
Nordic Walking 10 km

V. Limit zgłoszeń:

350 osób

V. Pomiar i limity czasu
 1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
  Oficjalnym czasem jest czas brutto.
 2. Organizator określa limit czasu ukończenia zawodów dla wszystkich uczestników na 4 godz. Zawodnicy którzy nie ukończą zawodów w tym limicie zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.
VI. Punkty odżywiania
 1. Punkty odżywiania będą znajdowały się co ok. 5 km, ostatni punkt z wodą będzie znajdował się na ok. 3 km przed metą.
 2. Na trasie biegu do dyspozycji zawodników będzie: woda źródlana, owoce, ciastka.
 3. Organizator nie będzie przyjmował osobistych odżywek zawodników.
 4. Jeżeli warunki epidemiologiczne na to pozwolą zawodnicy będą mieli dostęp do szatni. Szatnie będą znajdowały się w odległości 200 metrów od startu/mety biegu. Szatnie czynne będą od godz. 9.00 (dojście będzie oznaczone).
VII. Warunki uczestnictwa, opłaty
 1. W półmaratonie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 10.07.2021 r. ukończą 18 lat i opłacą wpisowe. Natomiast zawodnicy startujący na dystansie 10 km muszą mieć ukończone 16 lat do dnia 10.07.2021 r. Dodatkowym warunkiem startu osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna na bieg, okazana w biurze zawodów.
 2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 3. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu biegu.
 4. Opłata startowa w Biegu na Jawornik na dystansie 21 km wynosi:
  • wpłacona do dnia 21.05.2021 – 60 zł
  • wpłacona do dnia 11.06.2021 – 70 zł
  • wpłacona do dnia 02.07.2021 – 80 zł
  • opłata wnoszona w Biurze Zawodów – 90 zł
 5. Opłata startowa w Biegu na Jawornik na dystansie 10 km wynosi:
  • wpłacona do dnia 21.05.2021 – 50 zł
  • wpłacona do dnia 11.06.2021 – 60 zł
  • wpłacona do dnia 02.07.2021 – 70 zł
  • opłata wnoszona w Biurze Zawodów – 80 zł
 6. Opłata za pamiątkową koszulkę techniczną z biegu wynosi 45 zł (opcja).
 7. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji w której zawody zostaną odwołane przez Organizatora.
 8. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
 9. Wpłata dokonana po terminie (21.05, 11.06, 02.07) musi zostać uzupełniona do wysokości kwoty obowiązującej po upływającym terminie.
 10. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 11. Kluby sportowe, które zgłoszą 5 zawodników otrzymają jedno miejsce
  startowe bezpłatnie. Warunkiem przyznania bezpłatnego miejsca jest dokonanie zgłoszeń zawodników na stronie internetowej biegu oraz dostarczenie na adres mailowy biuro@sportshooter.pl potwierdzonej przez Zarząd Klubu listy zawodników uprawnionych do startu.
 12. Opłata startowa obejmuje:
  • numer startowy + agrafki,
  • pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg (medale otrzyma pierwsze 250 osób na mecie, pozostali otrzymają medal pocztą),
  • posiłek po biegu.
 13. Osoby, które otrzymały zaproszenie na bieg, zobowiązane są do wcześniejszej rejestracji poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej w terminie do dnia 02.07.2021 r.
 14. Mieszkańcy Gminy Złoty Stok mogą wziąć udział w imprezie bezpłatnie, zobowiązani są  do wcześniejszej rejestracji poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej w terminie do dnia 02.07.2021 r.

VIII. Zgłoszenie

 1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.biegnajawornik.pl  do 09.07.2021 r. do godziny 16.00. Nie będzie możliwości dokonania zgłoszenia w Biurze Zawodów.
 2. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w Biurze Zawodów mieszczącym się na Rynku.
 3. Biuro Zawodów będzie czynne:
  • 09.07.2021 w godz. 19.30 – 20.30
  • 10.07.2021 w godz. 8.00 –  10.00
 4. Godziny otwarcia biura zawodów mogą ulec zmianie, o czym organizator poinformuje najpóźniej na tydzień przed zawodami.

IX. Nagrody i klasyfikacje

 1. Najlepszym zawodnikom w kat. OPEN zostaną przyznane nagrody rzeczowe, zawodnikom w kat. wiekowych zostaną przyznane puchary.
 2. Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
 3. Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg
  w wyznaczonym przez organizatora limicie czasu otrzyma medal okolicznościowy. Medale otrzyma pierwsze 250 osób na mecie, pozostali otrzymają medal pocztą.
 4. Klasyfikacja Biegu na Jawornik na dystansie 21 km prowadzona będzie w następujących kategoriach:
  • generalna: kobiet i mężczyzn
  • wiekowa: kobiet i mężczyzn
   M, K 20    do 29 lat
   M, K 30    do 39 lat
   M, K 40    do 49 lat
   M, K 50    do 59 lat
   M 60       do 69 lat
 5. Bieg i marsz na dystansie 10 km zostanie rozegrany bez podziału na kat. wiekowe (tylko OPEN).
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, zmian w klasyfikacji oraz nie wprowadzenia danej kategorii wiekowej w wypadku braku przynajmniej 5 zawodników w danej kategorii.
 7. Nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych.

X. Wyżywienie

 1. Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.

XI. Ruch drogowy

 1. Wszyscy zawodnicy powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

XII. Ochrona środowiska

 1. Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach odżywiania).

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 2. Numer startowy zawodnika musi być przypięty z przodu koszulki na wysokości klatki piersiowej pod groźbą dyskwalifikacji.
 3. Podczas startu, na trasie i w strefie mety uczestnicy mają obowiązek dostosowania się do aktualnych na dzień startu, nałożonych przepisami prawa, ograniczeń nakazów i zakazów, w tym w szczególności
 4. W trakcie trwania zawodów – w strefie startu i mety oraz na trasie zawodów, wszyscy zawodnicy mają obowiązek przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności odnośnie gromadzenia się, zachowania odległości od innych osób i obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez Organizatora w związku z epidemią COVID-19.
 5. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 6. Protesty przyjmowane będą przez biuro Biegu na Jawornik do godz. 15.00 po uiszczeniu opłaty w kwocie 200 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”, w tym z powodu wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

XIV. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Sportshooter z siedzibą w Chorzowie przy ul. Cieszyńskiej 7, kod pocztowy 41-500, kontakt: biuro@sportshooter.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe (dalej: „Dane Osobowe”) będą przetwarzane w celu wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie tj. aby umożliwić Uczestnikowi start w Biegu na Jawornik (dalej: „Bieg”), jak również w celach informacyjnych (np. wyniki zawodów, informacje prasowe), dowodowych, archiwalnych oraz w celach marketingowych przez Organizatora, oficjalnych sponsorów i partnerów imprezy.
 4. Uczestnik Biegu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy (w postaci formularza on line lub w postaci papierowej) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 5. Uczestnik Biegu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy (w postaci formularza on line lub w postaci papierowej) wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z udziałem Uczestnika przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora, sponsorów i partnerów imprezy.
 6. Dane Osobowe mogą być przekazywane współpracującym z Organizatorem podmiotom w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Dane Osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane Osobowe przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 5 lat.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w Biegu, nie podanie przez Uczestnika Danych Osobowych uniemożliwi jego start w zawodach.
 
Zamknij menu