Regulamin Biegu na Jawornik

I. Cel imprezy:
Popularyzacja biegania oraz Nordic Walking jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
Promocja Złotego Stoku jako miejscowości turystyczno-sportowej.

II. Organizator:
Sportshooter, ul. Cieszyńska 7/1, 41 – 500 Chorzów www.sportshooter.pl
Gmina Złoty Stok

III. Termin i miejsce:
07.2019
Start biegu na dystansie 21 km rozpocznie się o godz. 11.00.
Start biegu oraz  Nordic Walking na dystansie 10 km rozpocznie się o godz. 11.10.
Start i meta: Rynek w Złotym Stoku

IV. Trasa i dystans:
Bieg: 21 km i 10 km
Nordic Walking 10 km

V. Pomiar i limity czasu

 1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
  Oficjalnym czasem jest czas brutto.
 2. Organizator określa limit czasu ukończenia zawodów dla wszystkich uczestników na 4 godz. Zawodnicy którzy nie ukończą zawodów w tym limicie zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.

VI. Punkty odżywiania

 1. Punkty odżywiania będą znajdowały się co ok. 5 km, ostatni punkt z wodą będzie znajdował się na ok. 3 km przed metą.
 2. Na trasie biegu do dyspozycji zawodników będzie: woda źródlana, owoce, ciastka.
 3. Organizatorzy nie będą przyjmować osobistych odżywek zawodników.
 4. Szatnie będą znajdowały się w odległości 200 metrów od startu/mety biegu. Szatnie czynne będą od godz. 9.00 (dojście będzie oznaczone).

VII. Warunki uczestnictwa, opłaty

 1. W półmaratonie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 6.07.2019 r. ukończą 18 lat i opłacą wpisowe. Natomiast zawodnicy startujący na dystansie 10 km muszą mieć ukończone 16 lat, do dnia 6.07.2019 r. Dodatkowym warunkiem startu osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna na bieg, okazana w biurze zawodów.
 2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 3. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu biegu.
 4. Opłata startowa w Biegu na Jawornik na dystansie 21 km wynosi:
  • wpłacona do dnia 19.04.2019 – 50 zł,
  • wpłacona do dnia 21.06.2019 – 60 zł,
  • wpłacona do dnia 28.06.2019 – 70 zł,
  • opłata wnoszona w Biurze Zawodów – 80 zł.
 5. Opłata startowa w Biegu na Jawornik na dystansie 10 km wynosi:
  • wpłacona do dnia 19.04.2019  – 40 zł,
  • wpłacona do dnia 21.06.2019 – 50 zł,
  • wpłacona do dnia 28.06.2019 – 60 zł,
  • opłata wnoszona w Biurze Zawodów – 70 zł.
 6. Opłata za pamiątkową koszulkę techniczną z biegu wynosi 40 zł (opcja).
 7. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi.
  Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
 8. Wpłata dokonana po terminie (19.04, 21.06, 28.06) powinna zostać uzupełniona do wysokości kwoty obowiązującej po upływającym terminie
 9. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 10. Kluby sportowe, które zgłoszą 5 zawodników otrzymają jedno miejsce
  startowe bezpłatnie. Warunkiem przyznania bezpłatnego miejsca jest dokonanie zgłoszeń zawodników na stronie internetowej biegu oraz dostarczenie do Biura Zawodów potwierdzonej przez Zarząd Klubu listy zawodników uprawnionych do startu.
 11. Opłata startowa obejmuje:
  • numer startowy + agrafki,
  • pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg (medale otrzyma pierwsze 270 osób na mecie, pozostali otrzymają medal pocztą),
  • upominki przygotowane przez sponsorów i patronów biegu,
  • posiłek po biegu.
 12. Osoby, które otrzymały zaproszenie na bieg, zobowiązane są do wcześniejszej rejestracji poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej do dnia 28.06.2019
 13. Mieszkańcy Gminy Złoty Stok mogą wziąć udział w imprezie bezpłatnie, zobowiązani są  do wcześniejszej rejestracji poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej do dnia 28.06.2019
 14. Organizator przewiduje limit uczestników imprezy na 320 osób.

VIII. Zgłoszenie

 1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.biegnajawornik.pl  do 28.06.2019 r.
 2. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w Biurze Zawodów mieszczącym się na Rynku. W wypadku szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych biuro może zostać przeniesione do budynku przy ul. 3 Maja 10.
 3. Biuro Zawodów będzie czynne:
  07 2019 r. w godz. 19.30 – 20.30 (zapisy, weryfikacja zgłoszeń)
  6.07. 2019 r. w godz. 8.00 –  10.00 (zapisy, weryfikacja zgłoszeń)

IX. Nagrody i klasyfikacje

 1. Najlepszym zawodnikom w kat. OPEN zostaną przyznane nagrody rzeczowe, zawodnikom w kat. wiekowych zostaną przyznane puchary.
 2. Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
 3. Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg
  w wyznaczonym przez organizatora limicie czasu otrzyma medal okolicznościowy. Medale otrzyma pierwsze 200 osób na mecie, pozostali otrzymają medal pocztą.
 4. Wśród wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną atrakcyjne
  nagrody rzeczowe po zakończeniu dekoracji najlepszych zawodników.
  Losowanie odbędzie się na podstawie odrębnego regulaminu.
 5. Klasyfikacja Biegu na Jawornik na dystansie 21 km prowadzona będzie w następujących kategoriach:
  • generalna: kobiet i mężczyzn
  • wiekowa: kobiet i mężczyzn
   M, K 20    do 29 lat
   M, K 30    do 39 lat
   M, K 40    do 49 lat
   M, K 50    do 59 lat
   M, 60       do 69 lat
 6. Bieg i marsz na dystansie 10 km zostanie rozegrany bez podziału na kat. wiekowe (tylko OPEN).
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, zmian w klasyfikacji oraz nie wprowadzenia danej kategorii wiekowej w wypadku braku przynajmniej 5 zawodników w danej kategorii.
 8. Nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych.

X. Wyżywienie

 1. Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.

XI. Ruch drogowy

 1. Wszyscy zawodnicy powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

XII. Ochrona środowiska

 1. Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach odżywiania).

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 2. Numer startowy zawodnika musi być przypięty z przodu koszulki na wysokości klatki piersiowej pod groźbą dyskwalifikacji.
 3. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 4. Protesty przyjmowane będą przez biuro Biegu na Jawornik do godz. 15.00 po uiszczeniu opłaty w kwocie 200 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

XIV. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Sportshooter z siedzibą w Chorzowie przy ul. Cieszyńskiej 7, kod pocztowy 41-500, kontakt: biuro@sportshooter.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe (dalej: „Dane Osobowe”) będą przetwarzane w celu wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie tj. aby umożliwić Uczestnikowi start w Biegu na Jawornik (dalej: „Bieg”), jak również w celach informacyjnych (np. wyniki zawodów, informacje prasowe), dowodowych, archiwalnych oraz w celach marketingowych przez Organizatora, oficjalnych sponsorów i partnerów imprezy.
 4. Uczestnik Biegu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy (w postaci formularza on‑line lub w postaci papierowej) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 5. Uczestnik Biegu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy (w postaci formularza on‑line lub w postaci papierowej) wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z udziałem Uczestnika przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora, sponsorów i partnerów imprezy.
 6. Dane Osobowe mogą być przekazywane współpracującym z Organizatorem podmiotom w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Dane Osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Posiadacz ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane Osobowe przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 5 lat.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w Biegu, nie podanie przez Uczestnika Danych Osobowych uniemożliwi jego start w zawodach.
Zamknij menu