Regulamin XIII Biegu na Jawornik

I. Cel imprezy: Popularyzacja biegania oraz Nordic Walking jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
Promocja Złotego Stoku jako miejscowości turystyczno-sportowej.

II. Organizator:
Sportshooter, ul. Cieszyńska 7/1, 41 – 500 Chorzów
Fundacja Sportowa Polska
Gmina Złoty Stok

III. Termin i miejsce:
29.06.2024 r.

Start i meta: Rynek w Złotym Stoku

 • Start Półmaratonu – godz. 11.00
 • Start biegu na dystansie 10 km – godz. 11.10
 • Start biegu oraz  Nordic Walking na dystansie 5 km – godz. 11.10

Godzinowy program zawodów może ulec zmianie.

IV. Trasy:
Bieg: Półmaraton (20 km), 10 km, 5 km
Nordic Walking: 5 km

V. Limit zgłoszeń

350 osób

VI. Pomiar i limity czasu

 1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
  Oficjalnym czasem jest czas brutto.
 2. Organizator określa limit czasu ukończenia zawodów dla wszystkich uczestników na 4 godz. Zawodnicy którzy nie ukończą zawodów w tym limicie zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.
 3. Numer startowy musi być przypięty z przodu pod groźbą dyskwalifikacji.

VII. Punkty odżywiania

 1. Punkty odżywiania będą się znajdowały na trasach dystansów 20 km i 10 km co ok. 5 km, ostatni punkt z wodą będzie znajdował się na ok. 3 km przed metą.
 2. Na trasie biegu do dyspozycji zawodników będzie: woda źródlana, owoce, ciastka.
 3. Organizatorzy nie będą przyjmować osobistych odżywek zawodników.

VIII. Warunki uczestnictwa, opłaty

 1. Wiek zawodników:
  • w Półmaratonie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy najpóźniej w dniu startu ukończą 18 lat.
  • w biegu na dystansie 10 km mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy najpóźniej w dniu startu ukończą 16 lat (dodatkowym warunkiem startu osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na bieg okazana w biurze zawodów).
  • w biegu na dystansie 5 km mogą samodzielnie uczestniczyć zawodnicy, którzy najpóźniej w dniu startu ukończą 14 lat, osoby poniżej 14 roku życia mogą uczestniczyć w biegu jedynie pod stałą opieką osoby pełnoletniej. Opiekun osoby poniżej 14 roku życia może, lecz nie musi, być zarejestrowanym uczestnikiem zawodów. Dodatkowym warunkiem startu osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na bieg okazana w biurze zawodów.
  • w Nordic Walking na dystansie 5 km mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy najpóźniej w dniu startu ukończą 14 lat (dodatkowym warunkiem startu osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na start okazana w biurze zawodów).
  • wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego
 2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 3. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu biegu.
 4. Opłata wpisowego może być dokonywana na konto Organizatora w terminie do dnia 20.06.2024 r. lub w formie wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.
 5. Opłata startowa – Półmaraton:
  • wpłacona do dnia 31.01.2024 – 99 zł,
  • wpłacona od dnia 01.02 do 25.03.2024 – 120 zł,
  • wpłacona od dnia 26.03 do 20.06.2024 – 140 zł,
  • opłata wnoszona w Biurze Zawodów – 160 zł (od 21.06.2024 nie ma możliwości wpłaty na konto – w tym terminie Organizator przyjmuje tylko wpłaty gotówkowe w Biurze Zawodów)
 6. Opłata startowa – bieg na dystansie 10 km:
  • wpłacona do dnia 31.01.2024 – 79 zł,
  • wpłacona od dnia 01.02 do 25.03.2024 – 90 zł,
  • wpłacona od dnia 26.03 do 20.06.2024 – 110 zł,
  • opłata wnoszona w Biurze Zawodów – 130 zł (od 21.06.2024 nie ma możliwości wpłaty na konto – w tym terminie Organizator przyjmuje tylko wpłaty gotówkowe w Biurze Zawodów)
 7. Opłata startowa – bieg i Nordic Walking na dystansie 5 km:
  • wpłacona do dnia 31.01.2024 – 59 zł,
  • wpłacona od dnia 01.02 do 25.03.2024 – 70 zł,
  • wpłacona od dnia 26.03 do 20.06.2024 – 80 zł,
  • opłata wnoszona w Biurze Zawodów – 90 zł (od 21.06.2024 nie ma możliwości wpłaty na konto – w tym terminie Organizator przyjmuje tylko wpłaty gotówkowe w Biurze Zawodów)
 8. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
 9. Wpłata dokonana po terminie (31.01.2024, 25.03.2024, 20.06.2024) powinna zostać uzupełniona do wysokości kwoty obowiązującej po upływającym terminie.
 10. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji w której zawody zostaną odwołane przez Organizatora.
 11. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 12. Kluby sportowe, które zgłoszą 5 zawodników otrzymają szóste miejsce startowe bezpłatnie. Warunkiem przyznania bezpłatnego miejsca jest dokonanie zgłoszeń zawodników na stronie internetowej biegu oraz dostarczenie na adres mailowy info@biegnajawornik.pl potwierdzonej przez Zarząd Klubu listy zawodników uprawnionych do startu.
 13. Opłata startowa obejmuje:
  • elektroniczny pomiar czasu,
  • pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg (gwarancja otrzymania medalu na mecie przy wpłacie dokonanej w terminie do 20.06.2024),
  • posiłek po biegu.
 14. Osoby, które otrzymały zaproszenie na bieg, zobowiązane są do wcześniejszej rejestracji poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej do dnia 27.06.2024 r.
 15. Mieszkańcy Gminy Złoty Stok mogą wziąć udział w imprezie bezpłatnie, zobowiązani są  do wcześniejszej rejestracji poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej do dnia 27.06.2024 r.

IX. Zgłoszenie

 1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.biegnajawornik.pl  do 27.06.2024 r. oraz w Biurze Zawodów.
 2. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w Biurze Zawodów mieszczącym się na Rynku w Złotym Stoku.
 3. Biuro Zawodów będzie czynne:
  28.06.2024 w godz. 19.30 – 20.30
  29.06.2024 w godz. 8.00 –  10.00
Godziny pracy Biura Zawodów mogą ulec zmianie, o czym Organizator poinformuje najpóźniej na tydzień przed zawodami.
 
X. Nagrody i klasyfikacje
 1. Najlepszym zawodnikom w kat. OPEN zostaną przyznane nagrody rzeczowe, zawodnikom w kat. wiekowych zostaną przyznane puchary.
 2. Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
 3. Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie czasu otrzyma medal okolicznościowy (gwarancja otrzymania medalu na mecie przy wpłacie dokonanej w terminie do 20.06.2024).
 4. Klasyfikacja w Półmaratonie prowadzona będzie w następujących kategoriach:
  • open: kobiet i mężczyzn
  • wiekowa: kobiet i mężczyzn

M, K 20    18-29 lat
M, K 30    30-39 lat
M, K 40    40-49 lat
M 50        50-59 lat
K 50         powyżej 50 lat
M 60        powyżej 60 lat

 1. Bieg i marsz na dystansie 10 km oraz 5 km zostaną rozegrane bez podziału na kat. wiekowe (tylko OPEN).
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, zmian w klasyfikacji oraz nie wprowadzenia danej kategorii wiekowej w wypadku braku przynajmniej 5 zawodników w danej kategorii.
 3. Nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych.

XI. Wyżywienie

 1. Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.

XII. Ruch drogowy

 1. Start biegu odbywa się przy zamkniętym ruchu drogowym, natomiast ostatni odcinek trasy biegu zawodnicy pokonują przy otwartym ruchu drogowym, w związku z czym wszyscy zawodnicy powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego oraz stosować się do zaleceń służb Organizatora.

XIII. Ochrona środowiska

 1. Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach odżywiania).

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 2. W trakcie trwania zawodów – w strefie startu i mety oraz na trasie zawodów, wszyscy zawodnicy mają obowiązek przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności odnośnie gromadzenia się, zachowania odległości od innych osób i obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez organizatora w związku z epidemią COVID-19.
 3. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 4. Protesty przyjmowane będą przez biuro Biegu na Jawornik do godz. 14.00 po uiszczeniu opłaty w kwocie 200 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”, w tym z powodu wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

XV. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Sportshooter z siedzibą w Chorzowie przy ul. Cieszyńskiej 7/1, kod pocztowy 41-500, kontakt: info@biegnajawornik.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe (dalej: „Dane Osobowe”) będą przetwarzane w celu wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie tj. aby umożliwić Uczestnikowi start w Biegu na Jawornik (dalej: „Bieg”), jak również w celach informacyjnych (np. wyniki zawodów, informacje prasowe), dowodowych, archiwalnych oraz w celach marketingowych przez Organizatora, oficjalnych sponsorów i partnerów imprezy.
 4. Uczestnik Biegu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy (w postaci formularza on‑line lub w postaci papierowej) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 5. Uczestnik Biegu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy (w postaci formularza on‑line lub w postaci papierowej) wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z udziałem Uczestnika przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora, sponsorów i partnerów imprezy.
 6. Dane Osobowe mogą być przekazywane współpracującym z Organizatorem podmiotom w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Dane Osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Posiadacz ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane Osobowe przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 5 lat.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w Biegu, nie podanie przez Uczestnika Danych Osobowych uniemożliwi jego start w zawodach.