Regulamin konkursu fotograficznego

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady przeprowadzenia internetowego konkursu fotograficznego (zwanego dalej „Konkursem”).
 2.  Organizatorem Konkursu jest organizator Biegu na Jawornik (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie w serwisie społecznościowym www.facebook.com (dalej: „Serwis Facebook”).
 5. Konkurs dostępny jest na FanPage’u Biegu na Jawornik, pod adresem https://www.facebook.com/biegnajawornik (zwany dalej „FanPage”).
 6. Konkurs rozpocznie się z chwilą opublikowania posta konkursowego i będzie trwał do 20.06.2022 r. do godziny 23:59.
 7. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez Serwis Facebook ani z nim związany. Właściciel Serwisu Facebook nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane osobowe przekazywane w związku z Konkursem Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook.

§2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i członkowie organów Organizatora.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie prywatnego konta w serwisie Facebook.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. W Konkursie zabronione są zachowania, które mogą zakłócać, wyłączać, niszczyć bądź powodować niewłaściwe działanie Fanpage’a Organizatora, w szczególności wykorzystywanie sprzętu lub oprogramowania, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do działań sprzecznych z Regulaminem.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie FanPage’a do wysyłania wiadomości naruszających przepisy prawa lub godzących w dobre obyczaje.
 7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie, jak również odmówić przyznania nagrody tym Uczestnikom, których działania są sprzeczne z Regulaminem.
 8. Użytkownicy, którzy przesłali zdjęcia, wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie ich zdjęć przez Organizatora w celach promocyjnych imprezy Bieg na Jawornik oraz kolejnych konkursów fotograficznych przeprowadzonych przez Organizatora.

§3. Zasady Konkursu

 1. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.biegnajawornik.pl, natomiast konkurs zostanie przeprowadzony na tablicy FanPage’a. Wzięcie udziału w konkursie jest tożsame z akceptacją Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w konkursie polega na przesłaniu w komentarzu do posta konkursowego zdjęcia związanego z aktywnością górską.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanego zdjęcia uprawnionym do rozporządzania prawami autorskimi do niego. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który złoży niezgodne z prawdą oświadczenie lub nie poda danych do przesłania nagrody konkursowej.
 4. Zdjęcia będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
 5. Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie.

§4. Komisja Konkursowa

 1. Organizator powoła dwuosobową Komisję Konkursową.
 2. Spośród nadesłanych propozycji Komisja Konkursowa wytypuje według swego wyłącznego uznania 1. zwycięzcę, dodatkowo przewiduje się możliwość przyznania wyróżnienia.

§5. Nagrody

 1. Nagrodę w Konkursie stanowi pakiet startowy na Bieg na Jawornik 2.07.2022.
 2. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni dnia 22.06.2022 r.
 3. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. Fundatorem nagrody jest Organizator.

§6. Zawiadamianie Laureatów i wydanie nagród

 1. Uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w Konkursie („Laureat”) zostaną powiadomieni o wygranej na tablicy FanPage’a.
 2. Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez Laureata lub jego opiekuna ustawowego w formie wiadomości do FanPage’a Organizatora (https://www.facebook.com/biegnajawornik) lub mailowo na adres info@biegnajawornik.pl imienia i nazwiska Laureata w terminie do godz. 23:59 dnia 23.06.2022 r.
 3. Nagrodę będzie można odebrać zgłaszając się do biura zawodów Biegu na Jawornik.
 4. W przypadku gdy Laureat nie spełni warunków określonych w ust. 2, prawo do nagrody przepada.
 5. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

§7. Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej przeprowadzenia Konkursu – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 3. dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać Organizatorowi, podając imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, podpis, numer telefonu kontaktowego.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Konkursową.
 4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie uchybia to uprawnieniom Uczestników wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§8. Dane osobowe Uczestników Konkursu

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu przyznania i doręczenia nagród oraz ogłoszenia na FanPage’u listy Laureatów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału w Konkursie.
 2. Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo do ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem przypadku przekazania danych dostawcom nagród w celu ich dostarczenia oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w organizacji Konkursu, wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne i uzasadnione taką współpracą.

§9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.)