Bieg na Jawornik – regulamin

I. Cel imprezy:
Popularyzacja biegania oraz nordic walking jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
Promocja Złotego Stoku jako miejscowości turystyczno-sportowej.

II. Organizator
Sportshooter, ul. Cieszyńska 7/1, 41 – 500 Chorzów, www.sportshooter.pl
Gmina Złoty Stok

III. Termin i miejsce:
4.07.2020
 Start biegu na dystansie 21 km rozpocznie się o godz. 11.00.
 Start biegu oraz  Nordic Walking na dystansie 10 km rozpocznie się o godz. 11.10.
 Start i meta: Rynek w Złotym Stoku.

IV. Trasa i dystans:
Bieg: 21 km i 10 km
Nordic Walking: 10 km

V. Pomiar i limity czasu
1.    Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Oficjalnym czasem jest czas brutto.
2.    Organizator określa limit czasu ukończenia zawodów dla wszystkich uczestników na 4 godz. Zawodnicy którzy nie ukończą zawodów w tym limicie zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.

VI. Punkty żywnościowe.
1.    Punkty odżywiania będą znajdowały się co ok. 5 km, ostatni punkt z wodą będzie znajdował się na ok. 3 km przed metą.
2.    Na trasie biegu do dyspozycji zawodników będzie: woda źródlana, owoce, ciastka.
3.    Organizatorzy nie będą przyjmować osobistych odżywek zawodników.       
4.    Szatnie będą znajdowały się w odległości 200 metrów od startu/mety biegu. Szatnie czynne będą od godz. 9.00 (dojście będzie oznaczone).

VII. Warunki uczestnictwa, opłaty.
1.    W półmaratonie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 4.07.2020 r. ukończą 18 lat i opłacą wpisowe. Natomiast zawodnicy startujący na dystansie 10 km muszą mieć ukończone 16 lat, do dnia 4.07.2020 r. Dodatkowym warunkiem startu osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna na bieg, okazana w biurze zawodów. 
2.    Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
3.    Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu biegu.
4.    Każdy zawodnik startujący w Biegu na Jawornik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów przez okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na karcie startowej.
5.    Opłata startowa w Biegu na Jawornik na dystansie 21 km wynosi:
–    wpłacona do dnia 17.04.2020 – 60 zł,
–    wpłacona do dnia 5.06.2020 – 70 zł,
–    wpłacona do dnia 26.06.2020 – 80 zł,
–    opłata wnoszona w Biurze Zawodów – 90 zł.
6.    Opłata startowa w Biegu na Jawornik oraz Nordic Walking na dystansie 10 km wynosi:
–    wpłacona do dnia 17.04.2020 – 50 zł,
–    wpłacona do dnia 5.06.2020 – 60 zł,
–    wpłacona do dnia 26.06.2020 – 70 zł,
–    opłata wnoszona w Biurze Zawodów – 80 zł.

7.    Opłata za pamiątkową koszulkę techniczną z biegu wynosi 45 zł (opcja)
8.    Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi.
Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
9.    Wpłata dokonana po terminie (17.04, 05.06, 26.06) powinna zostać uzupełniona do wysokości kwoty obowiązującej po upływającym terminie
10.  Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
11.   Kluby sportowe, które zgłoszą 5 zawodników otrzymają jedno miejsce startowe bezpłatnie. Warunkiem przyznania bezpłatnego miejsca jest dokonanie zgłoszeń zawodników na stronie internetowej biegu oraz dostarczenie do Biura Zawodów potwierdzonej przez Zarząd Klubu listy zawodników uprawnionych do startu.
12.  Opłata startowa obejmuje:
–    numer startowy + agrafki,
–    ubezpieczenie,
–    pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg. Medale otrzyma pierwsze 250 osób na mecie, pozostali otrzymają medal pocztą,
–    upominki przygotowane przez sponsorów i patronów biegu,
–    posiłek po biegu.
13.  Osoby, które otrzymały zaproszenie na bieg, zobowiązane są do wcześniejszej rejestracji poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej do dnia 26.06.2020 r.
14.  Mieszkańcy Gminy Złoty Stok mogą wziąć udział w imprezie bezpłatnie, zobowiązani są  do wcześniejszej rejestracji poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej do dnia 26.06.2020 r.
15.  Organizator przewiduje limit uczestników imprezy na 320 osób.

VIII. Zgłoszenie
1.    Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.biegnajawornik.pl  do 26.06.2020 r.
2.    Odbiór numerów startowych będzie możliwy w Biurze Zawodów mieszczącym się na Rynku. W wypadku szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych biuro może zostać przeniesione do budynku przy ul. 3 Maja 10.
3.    Biuro Zawodów będzie czynne:
3.07.2020 w godz. 19.30 – 20.30 (zapisy, weryfikacja zgłoszeń)
4.07.2020 w godz. 8.00 –  10.00 (zapisy, weryfikacja zgłoszeń)

IX. Nagrody i klasyfikacje
1.    Najlepszym zawodnikom w kat. OPEN zostaną przyznane nagrody rzeczowe, zawodnikom w kat. wiekowych zostaną przyznane puchary.
2.    Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
3.    Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie czasu otrzyma medal okolicznościowy. Medale otrzyma pierwsze 250 osób na mecie, pozostali otrzymają medal pocztą.
4.    Klasyfikacja Biegu na Jawornik na dystansie 21 km prowadzona będzie w następujących kategoriach:
–  generalna: kobiet i mężczyzn
–  wiekowa: kobiet i mężczyzn
M, K 20    do 29 lat
M, K 30    do 39 lat
M, K 40    do 49 lat
M, K 50    do 59 lat
M 60    do 69 lat
5.    Bieg i marsz na dystansie 10 km zostanie rozegrany bez podziału na kat. wiekowe (tylko OPEN).
6.    Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, zmian w klasyfikacji oraz nie wprowadzenia danej kategorii wiekowej w wypadku braku przynajmniej 5 zawodników w danej kategorii.
7. Nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych.

X. Wyżywienie
1.    Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.

XI. Postanowienia końcowe
1.    Organizator zapewnia opiekę medyczną.
2.    Numer startowy zawodnika musi być przypięty z przodu koszulki na wysokości klatki piersiowej pod groźbą dyskwalifikacji.
3.    Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
4.    Protesty przyjmowane będą przez biuro Biegu na Jawornik do godz. 15.00 po uiszczeniu opłaty w kwocie 200 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu.
5.    Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Zamknij menu